1.

Kopete -> Cygwin style 0.2

Kopete Styles by synthetik
4 comments
Score 50.0%
Mar 08 2004
2.

Simple

Kopete Styles by canllaith
5 comments
Score 50.0%
Jul 28 2005
3.

Yagami's Kopete chat style

Kopete Styles by yagami
3 comments
Score 50.0%
Mar 15 2005
4.

Simply with time

Kopete Styles by sergef
1 comment
Score 50.0%
Apr 11 2005
5.

Melki 0.2

Kopete Styles by mactalla
1 comment
Score 50.0%
Jun 24 2005
6.

Pure_single-no_images

Kopete Styles by redondos
1 comment
Score 50.0%
Feb 01 2006
7.

AIM

Kopete Styles by mwhitlock
2 comments
Score 50.0%
May 12 2005
8.

suppandi 0.1

Kopete Styles by suppandi
Score 50.0%
Jun 13 2005
9.

Kopete -> Konsole style 0.5.2

Kopete Styles by synthetik
8 comments
Score 50.0%
Mar 03 2004
10.
Score 50.0%
Apr 11 2005